Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SEO Capital zijn hieronder te lezen.

Laatste wijziging: 11-02-2024 | KVK 93396635 | BTW 866379290 |

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (SEO Capital). Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de vertraging daardoor veroorzaakt. 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

De contractsduur wordt vermeld in de opdrachtbevestiging of bij een telefonisch contract mondeling overeengekomen. De opzegtermijn is 1 maand, d.m.v. aangetekende schriftelijke correspondentie per mail naar facturen@seocapital.nl. Teneinde elke contractstermijn, zal het contract stilzwijgend met de laatste contractstermijn automatisch verlengt worden.

Artikel 7 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bij uitblijving van betaling na het verstrijken van deze betaaltermijn is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichting en mag gebruiker alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 8 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden schriftelijk opzeggen. 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies met een maximumbedrag van de resterende contractstermijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1 maandbedrag van de abonnementskosten.

Artikel 11 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Artikel 12 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtgever beschikt over het intulectuele eigendom van de geleverde producten/diensten, mits aan de betalingsverplichtingen van de initiele aanbetaling en de resterende termijn betalingen van het lopende contractsjaar is voldaan.

Artikel 14 Geschillen

Bij een geschil zullen partijen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de footer van de website seocapital.nl. 2. Van toepassing is steeds de laatst kenbaargemaakte versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Benieuwd naar ons privacy beleid?

SEO Capital haar privacy beleid